ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

045 ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਕਿ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ਹੈ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਹੈ. ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ "ਜੇ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ.

ਅਸਲ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ - ਉਹ ਸੱਚ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ.

ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ - ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ. ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਹੈ. ਮਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ. ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿਓ.

ਜੋਸਫ ਟਾਕੈਕ ਦੁਆਰਾ